Profil

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (Adm. 0158-7/17), Sądzie Okręgowym w Poznaniu (A-0137-92/17) oraz Sądzie Okręgowym w Elblągu (OA.4021.20.2018) w zakresie mediacji pracowniczych, cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem mediacji transgranicznych. Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas pracy na uniwersytecie, łączy zagadnienie mediacji z naukową wiedzą językoznawcy związaną z efektywnością komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Koordynator ds. współpracy z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (styczeń—lipiec 2019 r.)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pragmatyką językową, w szczególności perswazją i manipulacją językową, problemem przemocy werbalnej i sposobami łagodzenia konfliktów. W 2012 r. obroniła pracę doktorską pt. Aksjologiczne aspekty perswazji w ujęciu kognitywnym. W 2005 r. obroniła pracę magisterską pt. A Study of Linguistic Strategies of Gaining Advantage in Persuasive Messages.

Dr Majewicz ukończyła również Studia Podyplomowe z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenie "Mediacje w stosunkach pracy--nowa perspektywa praktyczna" zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową Pracodawcy RP Wielkopolska, Wydział Prawa i Administracji UAM oraz NSZZ "Solidarność" Wielkopolska.

Współpracuje w zakresie mediacji transgranicznych z uznanymi ekspertami zajmującymi się delegowaniem pracowników do innych państw członkowskich i zatrudnianiem cudzoziemców z państw trzecich, a także z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przetwarzania języka naturalnego oraz Big Data.

Biegle posługuje się językiem angielskim; językiem hiszpańskim i rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

24.01.2019 r.